فئطرات دینی

أودەکی حساب چارشئ‌یا اویماز – 1

 

 

آننەسی: “آلتئن بیلەزیگی‌نی قۇلونا تاقمادان أولنەمزسین” دەمیش‌تی. بو آلتئن بیلەزیگین نە اۇلدوغونو دفعالارجا آنلاتمئش‌تئ. اۇ بیلگیندە اۇلمازسا أکۇنۇمیک اؤزگۆر اۇلامایاجاق، هر زامان قۇجاسئنئن ألی‌نە باقاجاق، ایستەدیگی‌نی حپ یالواراراق، گؤنلۆنۆ آلاراق یاپاجاق‌تئ. چۆنکی آننە دە حپ قۇجاسئنئن ألی‌نە باقمئش‌تئ. قئزئ قۇجاسئنئن ألی‌نە باقمامالئ‌یدئ.

 

أو حارچلئغئندان قالان پارایلا قئیافت آلابیلییۇر، آنجاق اۇ شکیل‌دە اؤزل ایستک‌لری‌نی یاپابیلییۇر، گۆن‌لرە آنجاق گیدەبیلییۇردو. کشکە بیر مسلگی اۇلسایدئ دا کندیسی پارا قازانابیلسەیدی. اۇ زامان قۇجاسئنئن ألی‌نە باقمایاجاق وە هر ایستەدیگی‌نی یاپاجاق‌تئ.

 

آننە قئزئ‌نئن ألی‌نی سئجاق سودان سۇغوق سویا سۇقمادئ. هر گۆن اۇقول‌دان گلمەسی ایچین یۇل‌لارئ‌نئ گؤزلەدی. “آمان درس‌لری ایی اۇلسون” دییە هیچ‌بیر ایش یاپتئرمادئ. نە بولاشئق، نە چاماشئر نە اۆتۆ، نە یەمک… هیچ‌ىیر شەی‌دن حابری اۇلمادئ. هر شەی اؤنۆنە حاضئر گلدی.

 

دیپلۇماسئنئ آلدئغئ گۆن آننەنین أن موتلو اۇلدوغو گۆن‌دۆ. آرتئق اینشائات مۆهندیسی بیر قئزئ واردئ. کیم بیلیر نە قادار چۇق پارا قازاناجاق وە هر ایستگی‌نی آلابیلەجک‌تی. ألی‌نی ساللاسا أللیسی، ساچئ‌نئ ساللاسا تللیسی‌یدی. أن قئسا زامان‌دا دا گۆزل بیر ایش بولونجا دۆنیالار آننەنین اۇلدو.

 

قئزئ‌نئ قارشئسئنا آلئپ:

“آرتئق قئزئم یاشئن کمالە أردی. 26 یاشئ‌نا گلدین. ألی قالم توتموش، سنین قئیمتینی بیلن، سنی موتلو أدەجک بیری‌یلە أولن” دەمیش‌تی آما أوە سئغمایان قئزئ أولنمەیی ایستییۇر مویدو؟ بو قادار نگاتیف اؤرنک‌لری گؤرمۆش، ألی‌نە مسلگی‌نی آلمئش، أکۇنۇمیک باغئنسئز اۇلان قئز، آرتئق أولرە گیریپ أشی‌نە یەمک یاپار مئ‌یدئ؟

 

آننەسینین حالی اۇرتادایدئ. قارشئسئندا ألی بولاشئق‌تان چئقمایان، هر گۆن تازە یەمک زۇروندا اۇلان، بگنیلمەییپ حپ قوصور بولونان، تاعبیر یریندە ایسە ساچئ‌نئ سۆپۆرگە یاپان بیر آننە واردئ. أمگە سایغئ‌نئن قالمادئغئ بیر تۇپلوم‌دا یەمگە سایغئسئ اۇلاجاق بیر أرکگیندە اۇلابیلەجگی‌نی دۆشۆنمۆیۇردو. هم اۇ آرتئق اینشائات مۆهندیسی‌یدی. أولنەرک هنۆز ینی باشلامئش اۇلان کاریەری‌نە سۇن ورەمزدی…

 

کۆچۆک‌کن جامیع‌دە حۇجالاردان، قادئنئن أرکگین أگە کمیگیندن یاراتئلدئغئ‌نئ، بوندان دۇلایئ أشی‌نە ایطاعات أتمەسی گرکتیگی‌نی، “آللاەتان باشقاسئنا سجدە أدیلمەسی أمرەدیلسەیدی، قادئنئن قۇجاسئنا سجدە أتمەسی گرکەجگی‌نی” قۇجاسئ ایذین ورمەدن دئشارئ‌یا چئقامایاجاغئ‌نئ، قۇجاسئ اۇنو نە زامان ایستەسە گیتمەسی گرکتیگی‌نی عاکسی تاقدیردە صاباحا قادار ملک‌لرین قادئنا لاعنت أدەجگی‌نی اؤگرنمیش‌تی. أولنمزسە بو ریسک‌لری دە آلمایاجاق‌تئ.

 

بۆتۆن بونلار هیچ عاقلئ‌نا یاتمامئش‌تئ. آما “آصلا شۆبهە دویاماماسئنئ، أگر شۆبهە دویارسا جننتین قۇقوسونو بیلە آلامایاجاغئ‌نئ دا اؤگرنمیش‌تی. هر شەیی دە سۇراراق قافالارئ قارئشتئرمامالئ‌یدئ. ذاتن سۇرسا دا سۇردوق‌لارئ سۇرولارا هیچ‌بیر زامان تاطمین أدیجی جواب‌لار آلامامئش‌تئ. چۇجوقلوق‌تان آلدئق‌لارئ بو بیلگی‌لری‌نی پک دۆشۆنمەیە زامانئ اۇلمادئ. ذاتن دۆشۆنمک بیلە ایستەمەدی. ناسئل اۇلسا مۆسلۆمان‌دئ. جننتە موحاققاق گیرەجک‌تی. جهننم‌دە بیرآز یانسا دا موحاققاق جننتە گیرەجک‌تی…

 

نە قادار أولنمەیی ایستەمەسە دە ایچیندن گلن سسە بۇیون أگمک زۇروندا قالدئ. کندیسینی چۇق سەودیگی‌نی، اۇنسوز یاشایاماجاغئ‌نئ، هر گۆن رۆیالارئندا گؤردۆگۆنۆ سؤیلەین بیر بەی‌لە تانئشتئ. هر گؤرۆشمەلریندە ألیندە بوکت‌لە قارشئلایان، هدیەلرلە شئمارتئپ موم ائشئغئندا یەمگە گؤتۆرن، صاندالیەسینی چکیپ اۇ اۇتورمادان اۇتورمایان تام دا فیلم‌لردەکی بەیە حایئر دەمک حانگی قئزئن عاقلئ‌نا یاتاردئ؟ نیهایتیندە آلتئ آی سۆرن بولوشمالارئن آردئندان أولیلیک گرچکلشتی.

 

أولیلیگین ایلک گۆن‌لری گۆزللیک‌لر ایلە دۇلو گچتی. آما بو چۇق اوزون سۆرمەدی. حایاتئن آغئر یۆکۆ؛ هیچ یەمک، چاماشئر، اۆتۆ، بولاشئق، أو ایشی گؤرمەین قئزئ ایچین یۇروجویدو. بیر یان‌دان چالئشئپ بیر یان‌دان أو ایش‌لری اۇنا چۇق آغئر گلمیش‌تی. حپ آننەسینی بکلەدی. آما نافیلە. گۆن‌لر آی‌لار گچتی. آننەسی یانئ‌نا حالا گلمەمیش‌تی. هم گلسە اۇنون ایش‌لری‌نی می یاپاجاق‌تئ. بیر دە چۇجوق اۇلماسئ اۇنو تۆم‌دن زۇرا سۇقموش‌تو. ایی بیر باقئجئ بولمالئ وە یارئم بئراقتئغئ کاریەری‌نین باساماق‌لارئندا ایلرلەملی‌یدی.

 

آرتئق اۇنون کرەش‌تە بۆیۆمک زۇروندا اۇلان بیر أولادئ، چالئشماق زۇروندا اۇلدوغو زۇر بیر ایشی وە کندیسینی موتلو أتمک زۇروندا حیسسەتتیگی أشی واردئ. کندی‌نین آدئ وار مئ‌یدئ؟ موتلو اۇلمایا حاققئ وار مئ‌یدئ؟ کندی سەودیگی وە ایستک‌لری وار مئ‌یدئ؟ اۇنلارئ بیلە اونوتموش‌تو. أشی‌نین سەودیگی یەمگی یاپئیۇر، چۇجوغونون حۇشلاندئغئ یرلرە گیدییۇر، بۇش زامان‌لارئ‌نئ هافتا ایچی یتیشتیرەمەدیگی أو ایش‌لری‌نی یاپماق‌لا گچیرمەیە چالئشئیۇردو.

 

مۇنۇتۇنلاشما بیر حایاتئن ایچیندە زامان نە دە چابوق آقئپ گیدییۇردو. أشی اۇنا هیچ یاردئم أتمییۇر، سئرتئنداکی آغئر یۆکۆ هیچ پایلاشمئیۇردو. أوە گلینجە تلەویزیۇنون کومانداسئنئ آلئیۇر، هر شەیین آیاغئ‌نا گلمەسینی بکلییۇردو. حالبوکی کندیسی دە أن آز اۇنون قادار آغئر چالئشئیۇردو. نیهایتیندە اۇ دا أرکک ایشی یاپئیۇردو…

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.