فئطرات دینی

نیسا سورەسی (4) – 2

 

 

 1. هر تۇپلوم‌دان بیر شاهید گتیردیگیمیز وە سنی دە بو تۇپلوما شاهید گتیردیگیمیز زامان حال‌لری نیجە اۇلور.
 2. رسولە (ألچی‌نین گتیردیگی‌نە) باش قالدئراراق کافیرلیک أدن‌لر، اۇ گۆن تۇپراغا قارئشئپ گیتمیش اۇلمایئ چۇق ایستەرلر. آللاەتان تک بیر سؤزۆ بیلە گیزلەیەمزلر.
 3. أی اینانئپ گۆونن‌لر! سارحۇش‌کن نە دەدیگینیزی بیلینجەیە قادار، جۆنۆب‌کن دە -یۇل‌دا اۇلمانئز دئشئندا- یئقانئنجایا قادار نامازا یاقلاشمایئن. حاستا وەیا یۇلجولوق حالیندە اۇلورسانئز یا دا سیزدن بیری آبدست بۇزدوغو یردن گلمیش‌سە یاحود قادئن‌لارئنئزلا بیرلشمیش اۇلور دا سو قوللانما ایمکانئ بولامازسانئز تمیز بیر یۆزەیە یؤنلیپ یۆزۆنۆزۆ وە أل‌لرینیزی مسحەدین. آللاە دائیما عاففەدن وە باغئشلایان‌دئر.
 4. آللاهئن کیتابئندان ناصیبلنمیش اۇلان‌لارئ گؤرمەدین می؟ (کیتابئ بئراقئپ) ساپئقلئغئ ساتئن آلئیۇر، سیزین دە ساپئتمانئزئ ایستییۇرلار.
 5. دۆشمان‌لارئنئزئ أن ایی بیلن آللاەتئر. ولی اۇلاراق آللاە سیزە یتر؛ یاردئمجئ اۇلاراق دا آللاە یتر.
 6. کیمی یاهودی‌لر کلیمەلرین آنلام‌لارئ‌نئ قایدئراراق سانا: “دینلەدیک وە سئقئ سارئلدئق /عیصیان أتتیک”؛ “دینلە! سانا دینلە دەنەمز!” وە “بیزی قۇللا /گۆت!” دەرلر. بونو، بو دینە سالدئرما ماقصادئ‌یلا دیل‌لری‌نی أگیپ بۆکەرک یاپارلار. أگر بونلارئن یری‌نە: “دینلەدیک وە ایچ‌تن بۇیون أگدیک”، “دینلە!” وە “بیزی گؤزت!” دەسەلردی، ألبتتە داحا ایی وە داحا دۇغرو اۇلوردو. آما (آیت‌لری) گؤرمزلیک‌تە دیرنمەلری سببی‌یلە آللاە اۇنلارئ لاعنتلەدی (دئشلادئ). آرتئق اۇنلارئن پک آزئ اینانئپ گۆونیر.
 7. أی کندی‌لری‌نە کیتاب وریلن‌لر! سیزین یانئنئزدا اۇلانئ تاصدیق أدیجی اۇلاراق ایندیردیگیمیزە (بو کیتابا) اینانئپ گۆونین. بونو، سیزی یۆزۆنۆزە باقئلماز حالە گتیریپ ایعتیبارئنئزئ یۇق أتمەدن وەیا جومعارتەسی یاساغئ‌نئ چیگنەین آهالی‌یی دئشلادئغئمئز (لاعنتلەدیگیمیز) گیبی سیزی دە دئشلامادان اؤنجە یاپئن. آللاهئن أمری دائیما یری‌نە گلیر.
 8. آللاە، کندیسی‌نە اۇرتاق (شیرک) قۇشولماسئ‌نئ باغئشلاماز. بونون آلتئنداکی گۆناەلارئ، گرکنی یاپان ایچین باغئشلار. کیم آللاها اۇرتاق قۇشارسا، (“بونو ایستەین آللاەتئر” دیەرک) بۆیۆک بیر گۆناهئ اۇنا مال أتمیش اۇلور.
 9. کندی‌لری‌نی (بو شکیل‌دە) تمیزە چئقاران‌لارئ گؤزۆن‌دە جانلاندئرماز مئ‌سئن؟ حایئر! آللاە، گرکنی یاپانئ تمیزە چئقارئر. اۇنلارا قئل قادار بیلە حاق‌سئزلئق یاپئلماز.
 10. باقسانا، اۇ یالانئ (شیرکی) ناسئل دا آللاها مال أدییۇرلار. آچئق بیر گۆناە اۇلاراق بو اۇنلارا یتر.
 11. آللاهئن کیتابئندان بیر بیلگیسی اۇلان شو کیمسەلری دە گؤزۆن‌دە جانلاندئرماز مئ‌سئن؟ اینسان‌لارئ آیارتان‌لارا وە طاغوت‌لارا گۆونییۇر دا کافیرلر ایچین شؤیلە دییۇرلار: “بونلارئن یۇلو، مۆمین‌لرین یۇلوندان داحا دۇغرودور.”
 12. اۇنلار، آللاهئن دئشلادئغئ (لاعنتلەدیگی) کیمسەلردیر. آللاە کیمی دئشلارسا، اۇنا یاردئم أدەجک بیری‌نی آصلا بولامازسئن.
 13. یۇقسا آللاهئن مۆلکۆندن بیر پای‌لارئ مئ وار؟ اؤیلە اۇلسا اینسان‌لارا ذررەسی‌نی ورمزلر.
 14. یۇقسا آللاهئن اؤزل ایکرام‌دا بولوندوغو کیمسەلری می چکەمییۇرلار؟ حالبوکی بیز ایبراهیم عائیلەسی‌نە دە کیتاب وە حیکمت ورمیش‌تیک؛ اۇنلارا بۆیۆک بیر مۆلک ورمیش‌تیک.
 15. اۇنلاردان کیمی اۇ کیتابا اینانئپ گۆوندی، کیمی دە یۆز چەویردی. جهننمین حارئل حارئل یانان آتشی اۇنلارا یتر.
 16. آیت‌لریمیزی گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لری (کافیرلری) یاقئن زامان‌دا بیر آتش‌تە قئزارتاجاغئز؛ دری‌لری یاندئقچا باشقا دری‌لرلە دگیشتیرەجگیز کی، اۇ عاذابئ سۆرکلی تاتسئن‌لار. دائیما اۆستۆن وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاەتئر.
 17. اینانئپ گۆونمیش وە ایی ایش‌لر یاپمئش اۇلان‌لارئ ایسە ایچ‌لریندن ائرماق‌لار آقان جننت‌لرە قۇیاجاغئز؛ اۇرادا اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق سۇن‌سوزا دک قالاجاق‌لاردئر. اۇرادا اۇنلارئن ترتمیز أش‌لری اۇلاجاق وە اۇنلارئ اوزایئپ گیدن گؤلگەلیک‌لر ایچی‌نە سۇقاجاغئز.
 18. آللاە سیزە، أمانت‌لری أهلی‌نە ورمەنیزی وە اینسان‌لار آراسئندا حۆکمەتتیگینیز زامان عادالت‌لە حۆکمەتمەنیزی أمرەدر. آللاهئن سیزە وردیگی اؤگۆت نە گۆزل‌دیر. آللاە دائیما دینلەین وە گؤرن‌دیر.
 19. أی اینانئپ گۆونن‌لر! آللاها گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگین، رسولۆنە گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگین وە سیزدن اۇلان یتکیلی‌لرە دە. یتکیلی‌لرلە بیر شەی‌دە آنلاشمازلئغا دۆشرسنیز اۇنو آللاها وە رسولۆنە (ألچیسی‌نین گتیردیگی آیت‌لرە) گؤتۆرۆن. آللاها وە آحیرت گۆنۆنە اینانئپ گۆونییۇرسانئز بؤیلە یاپارسئنئز. بؤیلەسی حایئرلئ اۇلور وە أن گۆزل سۇنوجو وریر.
 20. هم سانا ایندیریلنە هم دە سن‌دن اؤنجە ایندیریلن‌لرە ایناندئغئ‌نئ ایددیعا أدن کیشی‌لری گؤرمەدین می؟ کندی‌لری‌نە طاغوتو تانئماما أمری وریلدیگی حال‌دە، حاکملیک أتسین دییە طاغوتا گیتمک ایستەرلر. شەیطان ایسە بونلارئ درین بیر ساپئقلئغا دۆشۆرمک ایستەر.
 21. اۇنلارا: “آللاهئن ایندیردیگی‌نە وە رسولە گلین!” دەندیگی زامان، اۇ مۆنافئق‌لارئن سن‌دن بۆس‌بۆتۆن اوزاقلاشتئق‌لارئ‌نئ گؤرۆرسۆن.
 22. کندی أل‌لری‌یلە یاپتئق‌لارئ یۆزۆندن باش‌لارئ‌نا بیر ایش گلدیگیندە حال‌لری نە اۇلور؟ اۇ زامان سانا گلیپ، آللاها یمین أدەرک دەرلر کی: “بیز سادەجە ایی‌لیک یاپماق وە آرایئ بولماق ایستەمیش‌تیک.”
 23. اۇنلار وار یا اۇنلار! اۇنلارئن قالب‌لریندە اۇلانئ آللاە بیلیر. اۇنلارا آلدئرما، آما یینە دە اؤگۆت ور! اۇنلارئن ایچ‌لری‌نە ایشلەیەجک أتکیلی سؤزلر سؤیلە!
 24. بیز حانگی ألچی‌یی گؤندردی‌یسک، بیزیم اۇنایئمئزلا کندیسی‌نە گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگیلسین دییە گؤندرمیشیزدیر. اۇ مۆنافئق‌لار، کندی‌لری‌نی کؤتۆ دوروما دۆشۆردۆک‌لریندە سانا گلسەلر وە (سنین حوضوروندا) آللاەتان باغئشلانما دیلەسەلر، ألچیمیز اۇلاراق سن دە اۇنلارئن باغئشلانماسئ ایچین دوعا أتسن؛ اۇ زامان، آللاهئن دؤنۆش یاپان‌لارئ قابول أتتیگی‌نی وە بۇل ایکرام‌دا بولوندوغونو ألبتتە گؤرۆرلر.
 25. حایئر، حایئر! راببینە یمین اۇلسون! بونلار آنلاشامادئق‌لارئ قۇنولاردا سنی حاکم یاپئپ، وردیگین قاراردان دۇلایئ ایچ‌لریندن أن کۆچۆک بیر سئقئنتئ دویماق‌سئزئن تام تسلیم اۇلمادئقچا، اینانئپ گۆونمیش سایئلمازلار.
 26. شاید اۇنلارا: “نفیس‌لرینیزی اؤلدۆرۆن یا دا یوردونوزدان چئقئن!” دییە أمرەتسەیدیک، پک آزئ دئشئنداکی‌لر بونو یاپمازلاردئ. آما کندی‌لری‌نە وریلن اؤگۆدە اویسالاردئ اۇنلار ایچین ایی اۇلوردو وە داحا دا گۆچلنیرلردی.
 27. اۇ زامان بیز دە اۇنلارا قاتئمئزدان بۆیۆک بیر اؤدۆل وریردیک.
 28. اۇنلارئ دۇغرو بیر یۇلا یؤنلندیریردیک.
 29. کیم آللاها وە رسولۆنە (ألچیسی‌نین گتیردیگی آیت‌لرە) گؤنۆل‌دن بۇیون أگرسە اۇنلار، آللاهئن نیعمت وردیگی نبی‌لر، اؤزۆ سؤزۆ دۇغرو کیشی‌لر، بیلگین‌لر وە ایی‌لرلە برابر اۇلاجاق‌لاردئر. اۇنلار نە ایی یۇلداش‌تئر!
 30. بو، آللاهئن اۇنلارا بیر لۆطفودور. بونو آللاهئن بیلمەسی یتر.
 31. أی اینانئپ گۆونن‌لر (مۆمین‌لر)! تدبیرینیزی آلئن! (گرکتیگیندە) بؤلۆک‌لر حالیندە وەیا تۇپلو اۇلاراق حئزلا حارەکتە گچین!
 32. ایچینیزدن آغئر داورانان‌لار موطلاقا اۇلاجاق‌تئر. باشئنئزا بیر ایش گلسە: “گرچک‌تن آللاە بانا لۆطوف‌تا بولونموش دا اۇنلارلا بیرلیک‌تە اۇلمامئشئم.” دیەجک‌لردیر.
 33. آللاهئن سیزە بیر ایکرامئ اۇلسا، بو دفعا سانکی کندیسی‌یلە آرانئزدا بیر ایلیشکی یۇق‌موش گیبی: “آە کشکە بن دە اۇنلارلا برابر اۇلسایدئم دا بۆیۆک بیر باشارئ گؤسترسەیدیم.” دیەجک‌لردیر.
 34. دۆنیا حایاتئ‌نئ آحیرتە فدا أدەبیلن‌لر، آللاە یۇلوندا ساواشسئن‌لار! کیم آللاە یۇلوندا ساواشئر دا اؤلدۆرۆلۆر وەیا غالیب گلیرسە، آللاە اۇنا یاقئن‌دا بۆیۆک بیر اؤدۆل ورەجک‌تیر.
 35. سیزە نە اۇلویۇر کی، آللاە یۇلوندا؛ أزیلن أرکک‌لر وە قادئن‌لار ایلە چۇجوق‌لار اوغروندا ساواشمئیۇرسونوز! حالبوکی اۇنلار: “راببیمیز! حالقئ یانلئش‌لار ایچیندە اۇلان بو شهیردن بیزی چئقار، بیزە قاتئن‌دان بیر یؤنتیجی گؤندر، بیزە قاتئن‌دان بیر یاردئمجئ گؤندر!” دییە یالوارئپ دورویۇرلار.
 36. اینانئپ گۆونن‌لر آللاهئن یۇلوندا ساواشئرلار، کافیرلیک أدن‌لر (آیت‌لری گؤرمزلیک‌تە دیرنن‌لر) ایسە طاغوت‌لارئن یۇلوندا ساواشئرلار. سیز، شەیطانئن دۇست‌لارئ‌یلا ساواشئن. شەیطانئن قوردوغو اۇیون ضایئف‌تئر.
 37. (ضایئف دوروم‌دا ایکن) کندی‌لری‌نە: “أل‌لرینیزی (ساواش‌تان) چکین، نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلئن، زکاتئ ورین!” دەنیلن‌لری گؤرمەدین می؟ اۆزرلری‌نە ساواشما گؤرەوی یازئلئنجا ایچ‌لریندە بیرطاقئمئ، آللاەتان قۇرقار گیبی اینسان‌لاردان قۇرقار اۇلدولار. حاتتا اینسان‌لاردان دویدوق‌لارئ قۇرقو داحا فاضلا اۇلدو. دەدی‌لر کی: “راببیمیز! بیزە نیچین ساواشما گؤرەوی‌نی یازدئن؛ بیرآز داحا سۆرە تانئسایدئن اۇلماز مئ‌یدئ؟” دە کی: “دۆنیا منفاعاتی پک آزدئر. یانلئش یاپماق‌تان ساقئنان‌لار ایچین آحیرت داحا حایئرلئ‌دئر؛ سیزە قئل قادار بیلە حاق‌سئزلئق یاپئلمایاجاق‌تئر.”
 38. نەرەدە اۇلورسانئز اۇلون، ایستەرسنیز ساغلام قالعەلر ایچیندە اۇلون، اؤلۆم سیزی یاقالایاجاق‌تئر. اۇنلارا بیر ایی‌لیک گلسە: “بو آللاە قاتئندان‌دئر.” دەرلر. باش‌لارئ‌نا بیر کؤتۆلۆک گلینجە دە: “بو سنین یۆزۆن‌دن!” دەرلر. دە کی: “اۇلان بیتن هر شەی آللاە قاتئندان‌دئر (اۇنون اۇنایئ‌یلا اۇلور).” بو تۇپلولوغا نە اۇلویۇر کی هیچ‌بیر سؤزۆ آنلامایا یاناشمئیۇرلار.
 39. سانا نە ایی‌لیک گلسە آللاەتان‌دئر، سانا نە کؤتۆلۆک گلسە سن‌دن قایناقلانئر. سنی اینسان‌لارا ألچی گؤندردیک، شاهید اۇلاراق آللاە یتر.
 40. کیم رسولە (ألچی‌یە) گؤنۆللۆ اۇلاراق بۇیون أگرسە آللاها بۇیون أگمیش اۇلور. یۆز چەویرن چەویرسین؛ سنی باش‌لارئ‌نا بکچی اۇلاراق گؤندرمەدیک.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.