فئطرات دینی

تەوبە سورەسی (9) – 3

 

 

 1. دە کی: “آللاهئن (اۇنایلایئپ) یازمادئغئ بیر شەی آصلا باشئمئزا گلمز. اۇ بیزیم مەولامئزدئر (أن یاقئنئمئزدئر). مۆمین‌لر یالنئز آللاها گۆونیپ دایانسئن‌لار.
 2. دە کی: “بیزیم ایچین ایکی اییلیک‌تن بیری دئشئندا بیر شەی می بکلییۇرسونوز؟ بیز دە آللاهئن کندی قاتئندان وەیا بیزیم ألیمیزلە سیزە بیر عاذاب ورمەسینی بکلییۇروز. حایدی بکلەیین! بیز دە سیزینلە بیرلیک‌تە بکلییۇروز.
 3. دە کی: “ایستەر گؤنۆللۆ ایستەر گؤنۆل‌سۆز حارجاما یاپئن؛ سیزدن آصلا قابول أدیلمەیەجک‌تیر. چۆنکۆ سیز، یۇل‌دا چئقمئش بیر تۇپلولوق‌سونوز.”
 4. یاپتئق‌لارئ حارجامانئن قابولۆنە أنگل اۇلان سادەجە آللاهئ وە ألچیسینی گؤرمزلیک‌تە دیرنمەلری‌دیر. بونلار نامازا آنجاق اۆشنەرک گلیرلر وە یاپتئق‌لارئ حارجامایئ دا آنجاق گؤنۆل‌سۆز یاپارلار.
 5. اۇنلارئن مال‌لارئ دا أولادلارئ دا سنی فاضلا أتکیلەمەسین. آللاە ایستەر کی دۆنیاداکی حایات‌لارئندا بونلارلا اۇنلارا عاذاب أتسین وە جان‌لارئ، اۇنلار کافیرکن چئقسئن.
 6. سیزدن اۇلمادئق‌لارئ حال‌دە؛ “واللاهی، کسینلیک‌لە سیزدنیز!” دییە یمین أدییۇرلار. عاکسی‌نە اۇنلار، اؤدلک بیر تۇپلولوق‌تور.
 7. بیر سئغئناق، ماغارا یا دا گیریلەبیلەجک بیر دلیک بولسالار، هیچ‌بیر شەیە باقمادان اۇرایا دۇغرو قۇشارلار.
 8. کیمی‌لری دە صاداقالار /زکات‌لار قۇنوسوندا سانا دیل اوزاتئرلار. کندی‌لری‌نە وریلیرسە ممنون اۇلور، وریلمزسە آنئندا سینیرلنیرلر.
 9. کشکە آللاهئن وە ألچیسینین وردیگی‌نە راضئ اۇلسالار دا شؤیلە دیەبیلسەلردی: “آللاە بیزە یتر! آللاە لۆطفوندان بیزە ورەجک‌تیر، ألچیسی دە. بیز اومودوموزو سادەجە آللاها باغلارئز.”
 10. صاداقالار سادەجە فاقیرلرە، میسکین‌لرە، صاداقا ایشیندە چالئشان‌لارا وە مۆئللفەیی قولوبا (قالب‌لری ائسئندئرئلاجاق اۇلان‌لارا) وریلیر. بیر دە بۇیوندوروق آلتئنداکی‌لرە، بۇرچلولارا، آللاە یۇلوندا وە یۇلجولارا حارجانماق اۆزرە آیرئلئر. بونلار آللاە طارافئندان فارض قئلئنمئش‌تئر. آللاە، دائیما بیلن وە قارارلارئ دۇغرو اۇلان‌دئر.
 11. ایچ‌لریندە؛ “هر سؤزە قولاق ورییۇر!” دیەرک نبی‌یی اینجیتن‌لر واردئر. دە کی: “اۇ سیزی ایچین ایی اۇلانا قولاق وریر. آللاها اینانئپ گۆونیر، مۆمین‌لرە دە انانئر. آیرئجا اۇ، سیزدن اینانئپ گۆونن‌لر ایچین بیر لۆطوف‌تور. آللاهئن ألچیسینی اینجیتن کیشی‌لرە آجئقلئ بیر عاذاب واردئر.
 12. سیزی راضئ أتمک ایچین آللاهئن آدئ‌یلا یمین أدرلر. أگر مۆمین ایسەلر، آصئل راضئ أتمەلری گرکن آللاە آللاە وە رسولۆدۆر.
 13. اۇنلار شونو حالا اؤگرنمەدی‌لر می! کیم آللاها وە ألچیسینە سئنئر چیزمەیە قالقارسا، اۇنا ایچیندە اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاغئ جهننم آتشی واردئر. ایشتە بو بۆیۆک بیر رذیللیک‌تیر.
 14. مۆنافئق‌لار /ایکی‌یۆزلۆلر، قالب‌لریندە اۇلانئ حابر ورەجک بیر سورە ایندیریلەجک، دییە چکینییۇرلار. دە کی: “سیز آلای أدین باقالئم! آللاە چکیندیگینیز شەیی ناسئل اۇلسا اۇرتایا چئقاراجاق‌تئر.”
 15. اۇنلارا سۇرسان: “لافا دالمئش، أگلنییۇردوق!” دەرلر. دە کی: “سیز آللاە ایلە، آیت‌لری‌یلە وە ألچیسی‌یلە می آلای أدییۇرسونوز؟”
 16. (أی مۆنافئق‌لار!) هیچ ماعذرت اۆرتمەیین! سیز اینانئپ گۆوندیک‌تن سۇنرا کافیر اۇلدونوز (آیت‌لری گؤرمزدن گلدینیز). ایچینیزدن (تەوبە أدەجک /دۇنۆش یاپاجاق) بیر کسیمی عاففەتسک بیلە، دیگر کسیمە عاذاب أدەجگیز. چۆنکۆ اۇنلار سوچا باتمئش کیمسەلردیر.
 17. مۆنافئق أرکک‌لرلە مۆنافئق قادئن‌لارئن بیربیرلریندن فارقئ یۇق‌تور. اۇنلار مۆنکری /کؤتۆ شەی‌لری أمرەدر، ماعروفو /ایی شەی‌لری دە یاساقلارلار. ألی سئقئ داورانئرلار. اۇنلار آللاهئ اونوتتولار، آللاە دا اۇنلارئ اونوتتو. مۆنافئق‌لار تام آنلامئ‌یلا یۇل‌دان چئقمئش کیمسەلردیر.
 18. آللاە مۆنافئق أرکک‌لرە، مۆنافئق قادئن‌لارا وە بۆتۆن کافیرلرە، ایچیندە اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاق‌لارئ جهننم آتشی‌نی واعدەتمیش‌تیر. اۇراسئ اۇنلارا یتر. آللاە اۇنلارئ دئشلامئش‌تئر. اۇنلارئن حاققئ قالئجئ بیر عاذاب‌تئر.
 19. (أی مۆنافئق‌لار!) سیز دە اؤنجەکی‌لر گیبی‌سینیز! آما اۇنلار سیزدن گۆچلۆیدۆلر. مال‌لارئ وە أولادلارئ داحا چۇق‌تو. ایمکان‌لارئ‌نئ قوللاندئ‌لار. اؤنجەکی‌لر ایمکان‌لارئ‌نئ ناسئل قوللاندئ‌لارسا سیز دە ایمکان‌لارئنئزئ اؤیلە قوللاندئنئز. اۇنلارئن دۆنیالئق‌لارا دالئپ گتتیک‌لری گیبی سیز دە دالئپ گیتتینیز. اۇنلار، دۆنیادا دا آحیرت‌تە دە یاپتئق‌لارئ بۇشا گیتمیش کیمسەلردیر. قایبەدن‌لر ایشتە اۇنلاردئر.
 20. بو مۆنافئق‌لارا کندی‌لریندن اؤنجە گلمیش اۇلان نوحون حالقئ‌نئن، عادئن، ثمودون، ایبراهیمین حالقئ‌نئن، مدین آهالیسینین وە آلتئ اۆستۆنە گتیریلمیش یرلرین حابری اولاشمادئ مئ؟ ألچی‌لری اۇنلارا آچئق بلگەلرلە گلمیش‌لردی. آللاە اۇنلارا آصلا یانلئش یاپمادئ؛ یانلئشئ اۇنلار کندی‌لری‌نە یاپئیۇرلاردئ.
 21. مۆمین أرکک‌لر وە مۆمین قادئن‌لار بیربیرلری‌نین أن یاقئن دۇستودور. ماعروفو /ایی ایش‌لری ایستەر، مۆنکری /کؤتۆ شەی‌لری یاساقلارلار. نامازئ اؤزن‌لە وە سۆرکلی قئلار، زکاتئ وریر، آللاها وە ألچیسینە گؤنۆل‌دن بۇیون أگرلر. آللاە، ایشتە بونلارا ایکرام‌دا بولوناجاق‌تئر. دائیما اۆستۆن اۇلان وە بۆتۆن قارارلارئ دۇغرو اۇلان آللاەتئر.
 22. آللاە مۆمین أرکک‌لرە وە مۆمین قادئن‌لارا، عادن جننت‌لریندە اؤلۆم‌سۆز اۇلاراق قالاجاق‌لارئ، ایچ‌لریندن ائرماق‌لار آقان باحچەلر وە گۆزل قۇناق‌لار واعاد أتمیش‌تیر. آللاهئن رئضاسئ ایسە أن بۆیۆک نیعمت‌تیر. بۆیۆک باشارئ ایشتە بودور.
 23. أی نبی! کافیرلرە وە مۆنافئق‌لارا قارشئ جیهاد أت (ألین‌دن گلنی یاپ)! اۇنلارا قاتئ داوران! وارئپ قالاجاق‌لارئ یر جهننم‌دیر. نە کؤتۆ حالە گلمک‌تیر اۇ!
 24. سؤیلەمەدیک‌لری‌نە دائیر آللاهئن آدئ‌یلا یمین أدییۇرلار آما کندی‌لری‌نی کافیر یاپان سؤزۆ کسینلیک‌لە سؤیلەدی‌لر. ایسلاما گیردیک‌تن سۇنرا کافیر اۇلموش‌لار وە باشارئلئ اۇلامادئق‌لارئ بیر ایشە گیریشمیش‌لردی. کین گۆتمەلری‌نین تک سببی؛ آللاهئن وە ألچیسینین، لۆطفەدیپ اۇ نانکؤرلرین ایحتیاج‌لارئ‌نئ گیدرمیش اۇلماسئ‌دئر. حاطالارئندان دؤنرلرسە اۇنلار ایچین حایئرلئ اۇلور. آما یۆز چەویریرلرسە آللاە اۇنلارا دۆنیادا دا آحیرت‌تە دە آجئقلئ بیر عاذاب ایلە عاذاب أدەجک‌تیر. (عاذاب گلدیگیندە) اۇنلارئن یریۆزۆندە نە بیر دۇست‌لارئ قالئر نە دە یاردئمجئ‌لارئ.
 25. اۇنلارئن ایچیندە؛ “أگر بیزە لۆطفوندان وریرسە ألبتتە بیز دە صاداقا وریر، ایی‌لردن اۇلوروز” دییە آللاها سؤز ورن‌لر دە واردئر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.