فئطرات دینی

ایللا کی صابئر – 2

 

 

قورئان؛ صابرەدیپ صالیح عامل ایشلەمک‌تن، جیهاد أدیپ صابرەتمک‌تن، صابرەدیپ تاقوا صاحیبی اۇلماق‌تان باحثەدر. (هود؛ 11)، (ناحل؛ 110) وە (آلی عیمران؛ 125-120)

صابرەدن‌لرە کافیرلرین هیچ‌بیر حیلەسی دۇقونماز. (آلی عیمران سورەسی؛ 120)

 

ایسلامی حارەکت‌لر هر زامان صابئر ایستەر. تۆم رسول‌لر گیبی رسولی أکرم دە گؤندریلدیگیندە آللاە تعالا کندیسینە صابرئ أمرەتمیش‌تیر:

“اۇنلارئن (مۆشریک‌لرین) سؤیلەدیک‌لری‌نە قاتلان وە اۇنلارئ گۆزل بیر شکیل‌دە ترک أت… نیعمت ایچیندە یۆزن اۇ یالان عینادچئ‌لارئ‌نئ بانا بئراق وە اۇنلارا بیرآز مۆهلت ور!” (مۆززممیل سورەسی؛ 11-10)

 

کؤتۆ داورانئش‌لارا قارشئ صابئرلئ اۇلمایئ تاوصیە أتمیش‌تیر:

اییلیک‌لە کؤتۆلۆک بیر اۇلماز. سن کؤتۆلۆگۆ أن گۆزل بیر طاوئرلا اؤنلە. اۇ زامان (گؤرۆرسۆن کی) سنینلە آراسئندا دۆشمانلئق بولونان کیمسە، سانکی یاقئن بیر دۇست اۇلور. بو (حاصلتە) آنجاق صابرەدن‌لر قاووشتورولور. بونا آنجاق (حایئردان) بۆیۆک پای صاحیبی اۇلان کیمسە قاووشتورولور. (فوصصئلت سورەسی؛ 35-34)

 

بو دویورو؛ اؤگرتمنین عاجەلەجی اۇلماماسئنئ، اؤگرتمەدە صابئر وە ثبات أتتیگی گیبی، کندیسینە یاپئلان‌لارا عاینئسئ‌یلا قارشئلئق ورمەییپ، کؤتۆلۆگە اییلیک‌لە موقابلە أتمەسی أمرەدیلمک‌تە وە بونون دا قۇلای بیر ایش اۇلمادئغئ، آنجاق صابرەدن‌لرین بونو یاپابیلەجگی بلیرتیلمک‌تەدیر.

صابرەدن‌لرە آللاهئن یاردئمئ یاقئن‌دئر:

آند اۇلسون بیلییۇروز، اۇنلارئن دەدیک‌لری ألبتتە سنی اۆزۆیۇر. گرچک‌تە ایسە اۇنلار سنی یالانلامئیۇرلار. فاقاط اۇ ظالیم‌لر بیلە بیلە آللاهئن آیت‌لرین قارشئسئندا دیرتییۇرلار. سن‌دن اؤنجە دە رسول‌لر یالانلانمئش‌تئ دا، یالانلامالارئ‌نا وە أذیەت أتمەلری‌نە صابرەتتی‌لر، نیهایت کندی‌لری‌نە یاردئمئمئز یتیشتی. آللاهئن کلیمەلری‌نی دگیشتیرەجک یۇق‌تور. سانا دا رسول‌لرین حابرلریندن گلدی. (أنعام سورەسی؛ 33)

 

شو حال‌دە تبلیغ‌دە فوەرانا، گؤرۆلن أذیەت‌لرین عاینئسئ‌یلا قارشئلئق ورمەیە قالقئپ نفسی داورانمایا گرک یۇق‌تور. هر زامان ایچین یالانلایان‌لارئن ایشکنجەلری، آلای‌لارئ وە قارشئ قۇیمالارئ بیتمەیەجک‌تیر.

زامان زامان گؤردۆگۆ ایشکنجە وە یالانلامالاردان دۇلایئ گؤگسۆ دارالان رسولوللاهئ جنابئ آللاە شؤیلە تسللی أتتی:

“آند اۇلسون بیلییۇروز، اۇنلارئن سؤیلەدیک‌لری‌نە گؤگسۆن دارالئیۇر. سن راببینی حامد ایلە تسبیح أت وە سجدە أدن‌لردن اۇل…” (حیجر سورەسی؛ 97)

 

     ایشتە هر تۆرلۆ أذایا، یالانلامایا، دؤوۆلمەیە وە سؤوۆلمەیە صابئرلا اۇلدوغو گیبی مۆمین‌لر نامازلا آللاەتان یاردئم ایستەرلر. (باقارا سورەسی؛ 45)

 

بیربیرلری‌نە صابرئ حاققئ، مرحامتی تاوصیە أدیپ (عاصر؛ 3) وە (بلد؛ 17) أذیەت وە ایشکنجەلرە صابئر أتتیک‌لری گیبی آللاهئ حامد، تسبیح وە سجدە قۇنوسوندا دا ایهمالکار اۇلمامایا صابرەدرلر، صابئردا عادتا یارئشئرلار. (آلی عیمران؛ 200)

آللاە صابرەدن‌لرین اۇرتایا چئقماسئ ایچین اۇنلارئ بلالارلا، قۇرقودان، آچلئق‌تان یانا وە مال‌لاردان، جان‌لاردان وە اۆرۆن‌لردن یانا أکسیلتمە ایلە ایمتیحان أدر. (ناحل؛ 110)، (باقارا؛ 250)، (طاها؛ )130 وە (آلی عیمران؛ 142)

“… سۇنرا ایمان أدن‌لردن، صابرئ بیربیرلری‌نە تاوصیە أدن‌لردن، مرحامتی بیربیری‌نە تاوصیە أدن‌لردن اۇل!” (بلد سورەسی؛ 17)

 

مۆمین حایات یۇلونو صابئرلا یۆرۆملی‌دیر. ایمان یۇلونون باشلانغئجئندان ایعتیبارن صابئر ایمتیحانئ باشلار.

آللاهئن أمیرلری‌نە اویماق وە ایطاعات أتمک، صابئر ایستەر. آللاهئن أمرەتتیگی عیبادت‌لری یاپماق، صابئر ایستەر. آللاهئن حارام‌لارئندان ساقئنماق، صابئر اۇلمادان مۆمکۆن دگیل‌دیر.

کؤتۆ آحلاقئ بئراقماق وە تمیز آحلاقا صاحیب اۇلماق، صابئر ایستەر. آدئم آدئم اینسانئ گۆناها تشویق أدن شەی‌لردن ساقئنماق آنجاق صابئرلا مۆمکۆن‌دۆر. اینسان حایات‌تا سایئسئز اۇلای‌لارلا قارشئلاشئر کی، أگر آللاهئن قانونونا اویمازسا اۇنو دۆنیالئق ماحرومیەت‌لر وە موصیبت‌لرلە قارشئ قارشئ‌یا گتیریر.

بونون ترسی‌نە آللاها قارشئ ایطاعاتسیزلیک یۇلونو ایزلەمک‌تە ایسە باعضئ پشین دۆنیالئق منفاعات‌لر وە لذذت‌لر أل‌دە أتمەیی اۆمید أدەبیلیر.

صابئر اۇلمادان بو گیبی شارط‌لاردا بیر مۆمین قۇلای قۇلای گۆناەلاردان قاچئناماز.

آیرئجا اینسان ایمان أتتیک‌تن سۇنرا، نفیس وە هواسئندان توتون عائیلەسی، جمعیەتی، اۆلکەسی، بو دۆنیاداکی جین وە اینسان‌لارا وارئنجایا قادار هرکس‌لە ایمتیحان اۇلمایا باشلار.

حاتتا آللاە یۇلوندا هیجرت وە جیهاد أتمەیە سئرا گلدیگیندە، اۇنا قارشئ چئقان‌لار قارشئسئندا، صابئر اؤزللیگی اۇلمادان قارارلئلئق گؤسترمەسی مۆمکۆن دگیل‌دیر.

آچئق‌تئر کی، مۆمین‌لر بو زۇر ایمتیحان‌لارئن هر بیریندە، هر آن ینیلگی‌یە دۆشەبیلیر. بو ایمتیحان‌لاردان تاعویضسیز بیر شکیل‌دە باشارئ‌یلا چئقماسئ چۇق زۇر بیر ایش‌تیر.

آنجاق هم کندیسی صابرەدن، هم دە صابرئ تاوصیە أدن مۆمین‌لردن اۇلوشان جماعات ایچیندە بو ایمتیحان‌لارا قارشئ یاردئملاشماق مۆمکۆن اۇلابیلیر. ایشتە اۇ زامان، جماعات حالیندە باشارئ‌یا اولاشئلئر.

بؤیلە بیر تۇپلوم شررە قارشئ بۆیۆک بیر گۆچ تشکیل أدر کی، اینسانلئق تۇپلومونو اییلیگە گؤتۆرمک ایچین بو بۆیۆک بیر حایئر اۇردوسو دەمک‌تیر.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.